Selecteer een pagina

Veel mensen hebben een testament opgesteld en daarin geregeld wat er na hun overlijden moet gebeuren. Antwoorden voor belangrijke vragen rondom persoonlijke en veelal financiële kwesties. Wat er met hun vermogen moet gebeuren, hoe hun uitvaart te regelen en wie er voor de eventuele minderjarige kinderen gaat zorgen.

Een duidelijk testament geeft rust. Maar in ieder mensenleven kunnen dingen gebeuren, waar men niet op hoopt. Waar men onvoldoende rekening mee houdt of die men verdringt. Iedereen kan opeens ziek worden, in coma raken, of dement worden. In dergelijke situaties verandert er plotsklaps heel veel. En ontstaat er een situatie waarin het soms onmogelijk is zelf nog uw zaken te regelen.

En daar is juist een levenstestament voor. In tegenstelling tot een testament, geldt een levenstestament voor tijdens uw leven en niet voor erna. Bijvoorbeeld als u door een ongeluk niet meer in staat om zelf belangrijke beslissingen te nemen. In dat geval biedt een levenstestament uitkomst omdat u iemand machtigt beslissingen voor u te maken vanuit uw persoonlijke wensen en belangen.

Het levenstestament is een notariële akte en wordt door ons vastgelegd bij het Centraal Levenstestamenten register (CLTR). In deze akte kan u persoonlijke wensen vastleggen en een vertrouwde personen machtigen namens uw belangrijke zaken te regelen.

Aanwijzen van een gevolmachtigde

Op het moment dat u een levenstestament laat opstellen wijst u dus iemand aan die die namens u als een gevolmachtigde kan optreden. Dit gebeurt meestal als u fysiek of geestelijk niet meer in staat zou zijn om uw eigen belangen goed te behartigen.

Wij raden u echter aan om in het levenstestament meer vast te leggen dan alleen de persoon van de gemachtigde. U kunt ook vastleggen wat uw wensen en ideeën zijn. Bijvoorbeeld uw wensen over uw leefomstandigheden. Wilt u bijvoorbeeld dat er wel of niet privéverzorging wordt geregeld bij ziekte. Maar u kunt ook vastleggen of schenkingen die u nu al doet, voortgezet moeten worden door de gemachtigde.

Omdat de volmacht in het levenstestament vaak pas gebruikt wordt als de volmachtgever wilsonbekwaam is doet u er verstandig aan een aantal extra waarborgen in te bouwen, zodat de gemachtigde geen misbruik kan maken van de ontstane situatie.

Verantwoording van de gemachtigde

Want stel nu dat u als volmachtgever niet meer goed kan beoordelen of de gemachtigde zijn taak goed uitoefent. Dan is het mogelijk om vast te leggen dat de gemachtigde rekening en verantwoording af moet leggen aan bijvoorbeeld één van de kinderen of de accountant.

Daarnaast kunt u een toezichthouder aanwijzen die bijvoorbeeld bij verkoop van de woning of bijvoorbeeld aandelen moet worden ingeschakeld. Ook zou u kunnen opnemen welke persoon de voorkeur geniet als er een bewindvoerder benoemd moet worden. Deze situatie kan ontstaan bijvoorbeeld in de gevallen waarin de gemachtigde niet meer kan of wil optreden.

Bescherming voor de zorg van uw minderjarige kinderen

Een levenstestament biedt ook de optie om, al dan niet tijdelijk, de zorg over uw minderjarige kinderen over te dragen. Want mocht u onverhoopt buitenspel geraken, zal – zonder een levenstestament – de rechter beslissen wie de voogdij krijgt. Met een levenstestament bepaalt u al zelf vroegtijdig wie voogd gaat worden over uw minderjarige kinderen

Wijzigen van uw levenstestament

Het levenstestament kan u op ieder moment herroepen of wijzigen via een nieuwe notariële akte. Voorwaarde is wel, dat u op dat moment nog in staat moet zijn uw persoonlijke wil te bepalen.

Advies van uw notaris

Denk er altijd goed over na aan wie of welke personen u het vertrouwen wilt geven en wie u wilt vermelden in het levenstestament. Het gaat immers altijd om uw persoonlijke wensen en voorkeuren. Ga anders een adviesgesprek aan met uw notaris. Zij zijn volledig thuis in alle facetten van een levenstestament of het bijstellen ervan.

Share This