Selecteer een pagina

Minister Van der Steur wil echtparen die willen scheiden en aangewezen zijn op door de overheid betaalde rechtsbijstand, verplichten om eerst een oriëntatiegesprek met een echtscheidingsadvocaat of -notaris of een gespecialiseerde mediator aan te gaan.

Ook een specialist van het Juridisch Loket is daartoe bevoegd. Doet u dat niet, dan maakt u – als de plannen door gaan – bij echtscheiding geen aanspraak op rechtsbijstand op overheidskosten.

Kabinetsbeleid gericht op goed overleg

Het kabinetsbeleid is er op gericht om echtscheidingen zoveel mogelijk in goed onderling overleg te regelen. Het door Van der Steur voorgestelde gesprek past in het beleid van de Tweede Kamer om het aantal  vechtscheidingen terug te dringen en om echtscheidingen zoveel mogelijk in goed onderling overleg te regelen.

Volgens Van der Steur past zijn voorstel in ‘het kabinetsbeleid om te bevorderen dat echtscheidingen zoveel mogelijk op een minnelijke manier worden opgelost’. Zo moet het aantal vechtscheidingen teruggedrongen worden, zodat de impact van een scheiding op de kinderen ingeperkt wordt.

Oriëntatiegesprek als eerste stap

Wie gaat scheiden en rechtsbijstand wil die door de overheid wordt betaald, moet eerst een verplicht het gesprek aangaan met een specialist. Alleen dan heb je eventueel recht op rechtsbijstand tijdens de scheiding die door de overheid betaald wordt.

Het verplichte gesprek gaat alleen gelden als u aanspraak wilt maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Voor wie alles zelf betaalt geldt de verplichting niet.

Wie een advocaat of mediator wil die wordt betaald door de overheid, krijgt in het plan van Van der Steur eerst een zogenoemd oriëntatiegesprek. In dit gesprek wordt het proces van de scheiding besproken, zoals de afspraken die gemaakt moeten worden en de gang naar de rechter. Zo een gesprek kan bijvoorbeeld plaatsvinden met iemand van het Juridisch Loket. Heb je samen al een gesprek gehad met een specialist, een bemiddelaar, advocaat of mediator? Dan hoef je niet nog een extra oriëntatiegesprek aan te gaan om gebruik te kunnen maken van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Verplichte mediation

Al eerder was er in de Tweede Kamer discussie over verplichte mediation bij vechtscheidingen. “Dat was destijds een plan van Tweede Kamer, maar toenmalig staatssecretaris Teeven zag niks in een verplichting.

Gesubsidieerde rechtsbijstand is er om mensen te helpen die het écht nodig hebben. Als iemand een bijdrage in de kosten van een mediator of advocaat wenst te ontvangen, kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar het inkomen en vermogen van twee jaar geleden (peildatum) van de betreffende persoon. Alleen als iemand aan alle voorwaarden voldoet, kan men in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Ook dan moet er echter nog wel een (lage) eigen bijdrage gedaan worden.

Het kabinet wil het treffen van minnelijke regeling bij echtscheidingen bevorderen en verwacht dat met deze aanpassing een stap in de goede richting gezet wordt.

Verplichte mediation bij echtscheiding goed voor kinderen?

Onlangs stelde de SGP dat er een mediator ingeschakeld moet worden wanneer er bij een scheiding kinderen zijn betrokken. Ook de Kinderombudsman pleit voor deze regeling. Hij vindt het zorgelijk dat jaarlijks zo’n 16.000 kinderen de dupe worden van een scheiding. Zowel de politiek als de Kinderombudsman vinden het belangrijk dat zij niet de dupe worden van een (v)echtscheiding?

Steeds meer echtparen kiezen voor mediator bij een echtscheiding. Een mediator heeft niet alleen kennis over rechten en plichten, maar laat partijen ook nadenken over hun relatie na de echtscheiding. Want hoe pijnlijk een echtscheiding ook is, je zult met je ex-partner afspraken moeten maken omtrent de omgangsregeling. Een mediator kan helpen om deze gesprekken optimaal vorm te geven.

Positie kind centraal

Een goede mediator zal de positie van de kinderen altijd centraal stellen en bespreekbaar maken. Zo kunnen er gesprekken worden gevoerd om duidelijk te krijgen wat de wensen zijn. Bij het opstellen van een ouderschapsplan kan daar dan rekening mee worden gehouden. Dat zou een reden kunnen zijn om mediation verplicht te maken bij een echtscheiding waarbij een kind betrokken is. Duidelijke en heldere afspraken die iedereen ondersteunt zijn immers van grote waarde.

Verplichting of zachte dwang?

De voordelen van mediation zijn onmiskenbaar. Maar of dat geldt voor mediations waarbij partijen tot een gesprek worden gedwongen is maar de vraag. Kern van mediation is immers de vrijwillige deelname door partijen. Als Den Haag partijen zonder meer verplicht in mediation te gaan, dan kon dat het succes van deze vorm van conflictbemiddeling nog wel eens ondermijnen. Om niet te spreken over het belang van het kind. Wat heeft het kind er immers aan als hun ouders ruziemaken over het feit dat ze in mediation moeten van Den Haag?

Op die wijze worden partijen gedwongen om mediation te overwegen, zonder dat zij daar toe verplicht worden. Ook zal de rechter moeten afwegen of de redenen waarom partijen niet voor mediation hebben gekozen voldoende zwaarwegend zijn.

Voor het beste advies gaat u naar de Echtscheidingsnotaris

Echtscheiding kan uitlopen op oorlog tussen twee ex-partners. Maar daar wordt niemand gelukkig van. Het is veel beter, vooral voor uzelf, om te proberen uw scheiding goed, eerlijk en praktisch te regelen, zonder er een vechtscheiding van te maken.

Zo ook voor advies rondom in dit artikel besproken mediation. Met elkaar overleggen en afspraken maken gaat een stuk makkelijker als u geholpen wordt door een deskundige, neutrale persoon die u advies geeft maar ook luistert wat uw wensen zijn.

Maar ook voor de afwikkeling van notariële akten. Als u getrouwd bent dan wel een samenlevingscontract heeft, moet de beëindiging daarvan worden geregeld. Daar zijn goede afspraken voor nodig, waar beide ex-partners het mee eens zijn en die goed werken in de praktijk.

Zo iemand is de echtscheidingsnotaris. Omdat hij notaris is kan hij de afspraken in een notariële akte vastleggen, en hij kan de scheiding (of het beëindigen van de samenlevingsovereenkomst) afwikkelen.

Wilt u meer weten over de juridische haken en ogen bij echtscheiding zoals regelingen over huis, kinderen en dergelijke.

Share This