Selecteer een pagina

In Nederland mogen we ons gelukkig prijzen met de hoeveelheid mensen die iets willen betekenen voor de maatschappij. Die een goed doel nastreven of een vereniging voor een maatschappelijke activiteit willen opzetten.

Als u nu een maatschappelijke activiteit wil opzetten, dan is een stichting  hiervoor de meest logische organisatievorm. Maar hoe richt u nu een stichting op? Waar moet u aan denken? En hoe zit het met de aansprakelijkheid binnen een stichting? We hebben het voor u op een rijtje gezet.

Oprichting van de stichting en financiële verantwoording

Als oprichter van een stichting wilt u uiteraard zo integer mogelijk handelen. Een zeer belangrijk facet vormt het financiële reilen en zeilen. De belangrijkste taak van een stichting is dan ook om donaties correct terecht te laten komen bij het maatschappelijke – of sociale doel. Wij adviseren u te allen tijde een betrouwbare penningmeester aan te stellen die ervaring heeft met het voeren van financiële transacties.

De oprichting van een stichting verloopt altijd via de notaris. Samen met de notaris dient u als oprichter de statuten op te stellen. Nadat de statuten zijn gevormd en de oprichtingsakte is opgesteld kan de stichting worden aangemeld bij de Kamer van Koophandel (KvK) en is de stichting een feit.

Stel de statuten vast in concept en maak het huishoudelijk reglement op

Bij uw stichting start u met het opstellen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Wat laat u terugkomen in de statuten? Onder andere de naam van de stichting, doelstelling, bestuur, vestigingsplaats en vergaderschema. Advies: laat de concept statuten altijd controleren door uw notaris.

Iedere stichting dient een huishoudelijk reglement op te stellen. Dit is met name belangrijk voor het handelen van het bestuur en de onderlinge afspraken en regels. Voor het bestuur dient het huishoudelijk reglement als handleiding.

Moet ik de stichting inschrijven bij de Kamer van Koophandel?

Uw notaris verzorgt meestal de inschrijving van uw stichting in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. In het register worden de persoonlijke gegevens opgenomen van de oprichters, de bestuurders en andere personen die volgens de statuten bevoegd zijn de stichting te vertegenwoordigen. Er moet ook een notarieel afschrift van de statuten ter inzage worden neergelegd bij de Kamer van Koophandel.

Hoe stelt u het bestuur samen?

Als u de stichting opzet is het raadzaam goed naar de invulling van het bestuur te kijken. U vult meerdere functies in maar een stichting bestaat tenminste uit:

  • een voorzitter;
  • een secretaris;
  • een penningmeester.

De voorzitter heeft binnen het bestuur de dagelijkse leiding en is het aanspreekpunt binnen de stichting. De secretaris heeft vaak een administratieve functie en schrijft documenten namens de stichting. De penningmeester gaat over de financiën en is tevens verantwoordelijk voor het financiële jaarverslag.

Het is overigens denkbaar dat één persoon alle functies zelf vervult. Mocht de stichting in aanmerking willen komen voor een ANBI-status, dan is het wel een vereiste dat het bestuur uit tenminste drie verschillende personen bestaat.

Wat is een ANBI-status?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het is een instelling die het algemeen belang dient. Voor het verkrijgen van een ANBI-status heeft de Belastingdienst enkele voorwaarden opgesteld. Wanneer een stichting de ANBI-status heeft verkregen, krijgt zij verschillende belastingvoordelen.

Een stichting met ANBI-status hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenken. Daarnaast mogen donateurs giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid binnen een stichting?

Een stichting heeft, net zoals bijvoorbeeld een BV, rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de oprichter van een stichting nooit privé aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schulden of bij een faillissement. In principe is de vereniging of stichting aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Dit geldt niet als de bestuurder onbehoorlijk gedrag heeft vertoond.

Denk hierbij aan het niet (tijdig) informeren van toezichthouders over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn. Of het verwaarlozen van de kredietbewaking. Of het niet voldoen aan in een subsidie gestelde eisen, waardoor een ontvangen subsidie wordt teruggevorderd.

Is een zakelijke bankrekening noodzakelijk?

Vaak hebben banken een goed aanbod voor nieuwe stichtingen. Het is verstandig om u goed te laten informeren door verschillende banken om zo optimaal voordeel te behalen.

Een zakelijke bankrekening is aan te bevelen omdat het van groot belang is dat donaties goed terecht komen. De stichting komt daarnaast betrouwbaarder over met een zakelijke bankrekening en de bestuurder van een stichting komt privé niet in de problemen.

Advies van uw notaris

Voordat u met uw stichting start is het raadzaam alle zaken eens goed met uw notaris door te nemen. De notaris kan u goed adviseren over alle aspecten rondom het oprichten van uw stichting.

Share This