Selecteer een pagina

 

Per 1 januari 2017 is de schenkingsvrijstelling eigen woning verruimd. De vrijstelling van € 100.000,- is nu structureel en geldt voor iedereen die tussen 18 en 40 jaar oud is en dus niet meer alleen maar voor eigen kinderen.

Net als in de periode van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 mag u aan iedereen schenken zonder belastingafdracht. Er zit wel een voorwaarde aan vast. Het geld moet volledig worden gebruikt voor de eigen woning. In tegenstelling tot de tijdsperiode 2013-2014 geldt er nu wel een leeftijdscriterium: de ontvanger moet op het moment dat de schenking tot stand komt tussen de 18 en 40 jaar oud zijn

Schenking aangewend voor eigen woning

Wat moet nu worden verstaan onder het begrip ‘schenking ten behoeve van de eigen woning’?

Het moet gaan om een schenking van de woning zelf of als de schenking wordt aangewend voor:

  • Het verwerven van een eigen woning of een woning in aanbouw;
  • Het plegen van onderhoud op een woning;
  • De afkoop van rechten van erfpacht of opstal van de eigen woning;
  • De aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld.

Schenking als aflossing van schuld op eigen woning

Het is voor u van groot belang te realiseren dat alleen aan de voorwaarde van de besteding wordt voldaan als u als verkrijger deze schenking besteedt aan uw eigen woning. En dus ook alleen voor de aflossing van uw eigen deel van de eigenwoningschuld.

Een aflossing van een schuld gaat niet op als het betrekking heeft op het gedeelte van de eigen woning dat eigendom is van uw partner. Het betreft dan een partner waarmee u ongehuwd samenwoont of buiten gemeenschap van goederen bent gehuwd.

Woning in buitenland

Bij een schenking hoeft de betreffende eigen woning van de verkrijger niet in Nederland te zijn gelegen. De schenking kan ook gedaan worden voor een in het buitenland gelegen eigen woning.

Hier zijn wel duidelijke vereisten aan gekoppeld. Zo dient de woning gelegen te zijn in een land waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten en waarin de uitwisseling van fiscale informatie is geregeld.

Gedeeltelijke besteding aan andere doeleinden dan eigen woning

De schenking behoeft overigens niet geheel te worden besteed aan de eigen woning. In de relatie ouder-kind betreft het dan het bedrag van de jaarlijkse vrijstelling. In het jaar 2017 is dat € 5.320,-. Of als nog niet eerder van een verhoogde vrijstelling gebruik is gemaakt betreft het dan het bedrag van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Voor het jaar 2017 is het bedrag dat vrij kan worden geschonken € 25.526,-. Bij een verkrijging van een derde kan een bedrag van € 2.129,- in 2017 aan iets anders dan aan de eigen woning worden besteed.

Spreiding over (maximaal) 3 jaar

De nieuwe wetgeving biedt de mogelijkheid om de schenking voor de eigen woning te spreiden over een periode van (maximaal) drie achtereenvolgende kalenderjaren.

Alle schenkingen moeten dus uiterlijk 31 december van het derde kalenderjaar aan de eigen woning zijn besteed. De bewijsvoering hiervan moet schriftelijk beschikbaar zijn.

Mocht het nu zijn dat de schenking niet of niet tijdig is besteed aan de eigen woning, dan is de verhoogde vrijstelling niet van toepassing. U dient als ontvanger van de schenking dit schriftelijk aan de inspecteur te melden. Uiterlijk 31 mei van het derde kalenderjaar volgend op het jaar waarvoor het beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan.

Schenking aan kinderen in 3 categorieën

Bij schenkingen aan kinderen gelden vanaf 1 januari 2017 overgangsregels, waarbij kinderen in drie categorieën worden ingedeeld.

  • U heeft aan uw kind vóór 1 januari 2010 een schenking gedaan waarbij de ‘bestedingsvrije’ schenkingsvrijstelling is toegepast.

Uw kind heeft na 1 januari 2017 nog tot een bedrag van € 27.650,- recht op de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning. Houdt u er wel rekening mee dat uw kind (of diens partner) ten tijde van de schenking niet ouder is dan 40 jaar.

Uw kind kan daarnaast ook nog recht hebben op een schenkingsvrijstelling van
€ 46.824,-. Dit gaat op indien uw kind vanwege een schenking in het kalenderjaar 2015 of 2016 een beroep heeft gedaan op de ‘inhaalvrijstelling’.

  • Uw kind heeft tussen 1 januari 2010 en 31 december 2014 reeds een schenking ontvangen vanuit een verhoogde schenkingsvrijstelling.

Uw kind kan in dit geval geen beroep meer doen op een verhoogde schenkings-vrijstelling. De nieuwe wetgeving onderbouwt dit omdat uw kind in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 reeds de mogelijkheid heeft gehad om een aanvullende schenking tot € 100.000,- voor een eigen woning te ontvangen.

  • Uw kind heeft tussen 1 januari 2015 en 31 december 2016 een schenking ontvangen waarbij een verhoogde schenkingsvrijstelling is toegepast.

In dit geval heeft uw kind alleen voor het kalenderjaar 2017 of 2018 recht op een verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning ten bedrage van € 46.824,-.

Advies van uw notaris

Deze voorbeelden maken duidelijk dat wij u adviseren om u goed te laten voorlichten voor de keuze van de beste schenking. Ook raden wij u aan om een schenking altijd schriftelijk vast te leggen. Een bezoek aan uw notaris is zeker aan te raden.

Share This