Selecteer een pagina

Zakelijk Nederland floreert als nooit tevoren na de crisis. Anno 2017 zijn de cijfers van ondernemingen goed te noemen. Het positivisme in de bestuurskamers is groot komt dan komt ook snel het onderwerp “dividenduitkering” op tafel.

Als bestuurder is echter zorgvuldigheid gewenst want met een dividenduitkering liggen er ook risico’s op de loer. Zo kan alleen de algemene vergadering besluiten om de winst te reserveren voor de B.V. of uit te keren aan de aandeelhouders. En een uitkering mag alleen plaatsvinden als is voldaan aan de balanstest en de liquiditeitstest.

Wat zijn een balanstest en een liquiditeitstest?

De balanstest houdt in dat de B.V. alleen mag uitkeren voor zover het eigen vermogen groter is dan de wettelijke of statutaire reserves (zoals de herwaarderings- en deelnemingsreserves). Wél mogen vrije reserves en het op de aandelen gestorte kapitaal worden uitgekeerd.

De liquiditeitstest houdt in dat de onderneming na de uitkering haar opeisbare schulden moet kunnen blijven betalen. Deze beoordeling kan alleen het bestuur uitvoeren. Mocht het bestuur van mening zijn dat na de uitkering de B.V. haar verplichtingen niet meer kan nakomen, dan moet zij haar medewerking aan de uitkering onthouden.

Waar ligt de aansprakelijkheid van u als bestuurder?

Het kan zomaar voorkomen dat de vennootschap na een uitkering haar schulden niet kan betalen. Op dat moment bent u als bestuurder die dat ten tijde van de uitkering wist of redelijkerwijs behoorde te weten aansprakelijk. Het tekort dat door de uitkering is ontstaan bent u verplicht aan de vennootschap te vergoeden. Dit is een hoofdelijke verplichting van elke bestuurder.

De toezichthoudende rol voor het bestuur

Het besluit tot het doen van een uitkering uit het vermogen van een besloten vennootschap is de bevoegdheid van de algemene vergadering. Het bestuur moet bij een uitkering duidelijk inschatten of na de uitkering de schulden blijvend kunnen worden betaald. Hierbij hoeft het bestuur niet verder te kijken dan één jaar na de uitkering.

Zonder goedkeuring van dit besluit mag de uitkering niet plaatsvinden, ondanks het besluit van de aandeelhouders. Het bestuur kan dit besluit alleen dan afkeuren als het weet of kan voorzien, dat de vennootschap na de uitkering niet aan haar opeisbare schulden kan voldoen.

Uitkeringstoets voor de continuïteit van de vennootschap

Als bestuurder moet u met een zogenaamde uitkeringstoets vaststellen of de continuïteit van de vennootschap niet in gevaar komt. Hoe u dat heeft gedaan en wat het resultaat is, dient u zorgvuldig vast te leggen. Met de flexibilisering van het B.V.-recht zijn de eisen aan die vastlegging aangescherpt en uitgebreid.

Het verdient aanbeveling om bij een uitkeringsbesluit een prognose op te stellen van de kasstromen in het aanstaande jaar. Er is hier een belangrijke rol weggelegd voor uw accountant en de financiële rapportage die wordt voorgelegd.

Wat zijn de gevolgen als een dividenduitkering niet had mogen plaatsvinden?

Als er een dividenduitkering heeft plaatsgevonden en de B.V. daardoor haar schulden niet meer kan blijven betalen, dan zijn de bestuurders, die ten tijde van de uitkering wisten dat de betalingsonmacht zou ontstaan, hiervoor naar de B.V. hoofdelijk aansprakelijk.

U bent als bestuurder aansprakelijk voor de tekorten plus de wettelijke rente die is ontstaan door een onverantwoorde uitkering. Dit gaat dus verder dan de dividenduitkering alleen. De aansprakelijkheid van de bestuurder geldt ten opzichte van de B.V. en kan bijvoorbeeld spelen bij faillissement of verkoop van de B.V.

En de aandeelhouders, lopen zij risico?

Ja, indien zij wisten of redelijkerwijs konden voorzien dat de B.V. door de dividenduitkering in betalingsproblemen zou raken. De aandeelhouder is in dat geval aansprakelijk voor (maximaal) het bedrag van de uitkering.

Conclusie

Bij een dividenduitkering heeft het bestuur haar eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur doet er dan ook goed aan om zich goed te (laten) informeren over de financiële positie van de B.V. Uiteraard zijn wij graag bereid u te voorzien van advies.

 

 

 

Share This