Selecteer een pagina

 

Als u als ondernemer geconfronteerd wordt met een klant die failliet gaat rijzen er veel vragen. Wat te doen? Veel ondernemers weten helaas niet precies wat ze moeten doen. Vaak wordt de onbetaalde rekening alleen maar bij de curator ingediend en wacht men lijdzaam af wat er gebeurt.

Maar vaak heeft de crediteur meer middelen tot zijn beschikking. Zeker als er sprake is van lopende overeenkomsten, of als er goederen zijn geleverd die nog niet zijn betaald. Naast de materiële schade betekent een faillissement voor veel ondernemers ook een bijzonder frustrerende ervaring omdat de communicatie zo weinig transparant is.

Maar er gloort enige hoop. Op 15 juni 2017 heeft demissionair minister Blok van Veiligheid en Justitie als onderdeel van het wetgevingsprogramma Herijking faillissementsrecht een wetsvoorstel ingediend ter modernisering van de faillissementsprocedure.

Dit wetsvoorstel komt niet zomaar aanwaaien. Al lange tijd heerst er in MKB Nederland veel onvrede over de communicatie en afwikkeling van een faillissement.

Modernisering afwikkeling faillissement

Het doel van dit wetsvoorstel is om de faillissementsprocedure juist te moderniseren en daarmee de afwikkeling van een faillissement transparanter en efficiënter te maken. Minister Blok wil met het voorstel een eenvoudigere afwikkeling van faillissementen realiseren. Ook beoogt het voorstel een sneller en transparanter systeem.

De minister wil ook nadrukkelijk de maatschappelijke kosten die voortvloeien uit een faillissement verminderen. Om hiermee de belangen van de schuldeisers tegemoet te komen waarmee de opbrengsten voor schuldeisers gedurende een faillissementsprocedure stijgen.

Een snellere en efficiëntere procedure draagt hier sterk aan bij. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor digitale informatievoorziening waardoor schuldeisers sneller inzage verkrijgen in belangrijke besluiten van de rechter.

Snellere opstelling lijst van vorderingen

De nieuwe wet geeft de curator ook de bevoegdheid om zelf een lijst van vorderingen ter verificatie op te stellen. Dit zorgt ervoor dat de afwikkeling van een faillissement efficiënter verloopt. De curator hoeft niet meer te wachten op schuldeisers die hun vordering bij hem indienen.

Daarnaast worden de mogelijkheden beperkt om vorderingen op het laatste moment ter verificatie bij de curator in te dienen. De nieuwe wet moet er ook voor zorgen dat procedures sneller verlopen doordat er niet meer eindeloos vorderingen kunnen worden ingediend.

Het voorstel bevat vier maatregelen

Met deze vier maatregelen wil de overheid bijdragen aan vergroting van de opbrengsten voor de schuldeisers en de maatschappelijke kosten ten gevolge van een faillissement beperken.

  1. Allereerst voorziet dit voorstel om binnen de faillissementsprocedure beter gebruik te kunnen maken van de huidige digitale mogelijkheden. In de praktijk blijkt uitbetaling uit een faillissementsboedel voor crediteuren veelal zeer beperkt en laat vaak lang op zich wachten. Schuldeisers hebben behoefte aan transparantere en snellere informatievoorziening zodat zij dan maatregelen kunnen treffen om hun belangen veilig te stellen. Door digitale communicatie verkrijgt men eenvoudige toegang tot het overzicht en status van besluiten van de rechtbank en curator.
  2. Een tweede significante verbetering is dat de curator meer mogelijkheden krijgt om de faillissementsboedel efficiënt te beheren en te vereffenen. Het wetsvoorstel maakt het eenvoudiger om een deskundige in te schakelen en meerdere rechter-commissarissen in het faillissement te benoemen. Dit draagt bij aan specialisatie binnen de rechterlijke macht en bevordert het toezicht in omvangrijke en ingewikkelde faillissementen, omdat rechter-commissarissen zich kunnen specialiseren in bepaalde typen faillissementen.
  3. Verder krijgen de curator en de rechter de ruimte om meer maatwerk te leveren in de faillissementsprocedure, doordat zij de bestaande voorzieningen van de Faillissementswet flexibeler in kunnen gaan zetten. Verder kan een rechter-commissaris voortaan zelf bepalen of, en zo ja wanneer, een verificatievergadering wordt gehouden. Daarnaast kunnen er meerdere vergaderingen plaatsvinden, waardoor verschillende groepen schuldeisers kunnen worden opgeroepen. Dit stelt de rechter-commissaris in staat om meer maatwerk te leveren.
  4. Tot slot draagt het wetsvoorstel bij aan de verdere specialisatie van de uitvoering van wetgeving. De regels rondom de benoeming, werkwijze en de samenstelling van de schuldeiserscommissie worden aangescherpt. Deze commissie heeft als taak de curator van advies te voorzien en hem te controleren, bijvoorbeeld bij de tegeldemaking van de boedel. Deze voorgestelde aanpassingen in de regeling van de schuldeiserscommissie beogen schuldeisers betere inspraak te leveren bij de afwikkeling van het faillissement.

Advies van uw notaris

We vertrouwen erop dat deze aanpassingen van de wet op de hiervoor genoemde punten een bijdrage leveren aan de efficiënte afwikkeling van en toezicht op het faillissement. Geconfronteerd worden met een faillissement blijft een pijnlijke aangelegenheid. Gelukkig worden er maatregelen genomen om de belangen voor u als ondernemer te verbeteren. We voorzien u graag van advies over de bewandelen stappen.

Share This