Selecteer een pagina

 

In Nederland zijn er in totaal 143.835 Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze VvE’s vertegenwoordigen samen bijna 1,2 miljoen woningen, een kwart van de totale Nederlandse particuliere woningvoorraad.

De Tweede Kamer is recentelijk akkoord gegaan met een wetsvoorstel voor verbetering van het functioneren van VvE’s. Nadat de Tweede Kamer op 21 februari dit jaar al akkoord ging met dit wetsvoorstel is deze op 23 mei door de Eerste Kamer goedgekeurd. De nieuwe regels gaan in op 1 januari 2018.

Waarom is de kamer tot dit wetsvoorstel gekomen? Ruim de helft van alle VvE’s in Nederland reserveert te weinig voor onderhoud aan het wooncomplex. De VvE was weliswaar verplicht om een zogenaamd reservefonds aan te houden, maar de wet bepaalde niet hoeveel er dan ook daadwerkelijk gereserveerd diende te worden. Daar komt nu verandering in.

Reservering van minimaal bedrag onderhoud

Als u als huiseigenaar verenigd bent in een VvE is het goed te weten dat u door deze nieuwe wetswijziging straks verplicht bent om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren.

Wat wordt nu het minimumbedrag voor onderhoud?

Vanaf januari 2018 wordt een VvE verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan (MJOP), of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex.

De wet kent op dit onderdeel een overgangstermijn van 3 jaar, zodat VvE’s naar deze norm kunnen toegroeien of een goed MJOP kunnen opstellen én vaststellen.

Ook wordt de al bestaande wettelijke plicht voor de VvE tot het aanhouden van een reservefonds verder ingekleurd. De reservering moet ook daadwerkelijk plaatsvinden door middel van het storten van gelden op een betaal- of spaarrekening, tenzij de eigenaren instemmen met een vervangende bankgarantie.

Mogelijkheid tot aangaan van een lening

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat een VvE ook leningen kan aangaan ten behoeve van het gebouw, bijvoorbeeld om de duurzaamheid te verhogen. Daarbij geldt ook dat het aandeel van de appartementseigenaar in deze schuld bij overdracht van het appartement overgaat op de nieuwe eigenaar. Dus zodra een lid van de VvE zijn appartement of woning verkoopt, gaat ook zijn deel van de lening over naar de nieuwe eigenaar.

Gemeente kan VvE verplichten tot onderhoud

Mocht het nu zijn dat een wooncomplex structureel achterstallig onderhoud heeft, dan is de gemeente gemachtigd ook een VvE-vergadering bijeen te roepen. De gemeente kan hierbij voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. Ook kan ze een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

Overkoepelende VvE belangenorganisatie tevreden met wetsvoorstel

Wetswijzigingen komen in de regel altijd voort na overleg met belanghebbenden zoals brancheorganisaties. De overkoepelende organisatie VvE Belang ziet de recente wetswijziging als een zeer belangrijke stap bij het oplossen van de problematiek rond ontoereikende financiële reserveringen door VvE’s voor toekomstig of onvoorzien onderhoud.

De belangenorganisatie ziet het wetsvoorstel dan ook als een essentiële stap om de verkrotting van appartementen in Nederland tegen te gaan. Door direct te sparen op de rekening van de VvE worden VvE’s in staat gesteld om financiële zekerheid aan individuele appartementseigenaren te geven.

Hoe kan u een VvE goed besturen? 

Het besturen van een VvE kan een tijdrovende zaak zijn met verantwoordelijkheid en lang niet ieder bestuur ervaart de taak altijd als even prettig. Logisch ook, beslissingen binnen de VvE raken mensen in de privé situatie en hebben naast het woonplezier ook vaak een financiële impact. Daarnaast hebt u te dealen met medebewoners die soms andere belangen hebben dan het algemene belang van een VvE. Het is altijd verstandig de VvE zakelijk te organiseren. In feite als een onderneming. Dus een zakelijke benadering en een professionele begroting als basis voor inkomsten en uitgaven.

Maar besturen moet ook tot de mogelijkheden behoren. Lukt dat nu moeilijk in een bestaande VvE dan is er altijd nog de mogelijkheid om de ondersteuning en begeleiding uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Zij helpen u om de VvE in goede banen te leiden. Het besturen van een VvE is immers vaak tijdrovend en complex.

Advies van uw notaris

Het besturen van een VvE kan best lastig zijn. Mede omdat er sprake is van vele partijen. Stel een meerjarig onderhoudsplan op en creëer betrokkenheid bij de bewoners en zorg voor continuïteit van bestuur. Uw notaris kan uw VvE van goed inhoudelijk en juridisch advies voorzien. Maar ook voor het mogelijk bemiddelen tussen eigenaren. Of het aanpassen van het splitsingsreglement of huishoudelijk reglement.

Photo by Hans Eiskonen on Unsplash

Share This